ज्ञानगंगा वेळापत्रक- जुलै २०१९

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ 

पुणेकोल्हापूर (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  9/7/19 चंदनापूर, आळेफाटा, नारायणगांव, कळंब, अवसरी खु. मंचर, अवसारी फाटा, खेड, चाकण, पिंपरी मु.
  10/7/19 आकुर्डी, बिजलीनगर, स्वदेशी शॉपी पुणे, थेरगाव, हिंजवडी, कोथरुड, सांगवी, कर्वेनगर, सारसबाग पुणे मु
  11/7/19  वसुंधरा पार्क सातारा, शनिवार पेठ, सातारा रोड सातारा, इंदोरी, उब्रेज, श्रीराम मंदिर कराड, मलकापूर कराड, सैदापूर शॉपी, मंगलमूर्ती शॉपी, कराड शॉपी मु.
  12/7/19 इस्लामपूर, शिराळा, सांगलवाडी, हरीपूर, पलुस, कुपवाड, मिरज, विश्रामबाग सांगली मु.
  13/7/19 जयसिंगपूर, मधुबन, इचलकरंजी, नदीवेस इचलकरंजी, जवाहरनगर इचलकरंजी, पेठ वडगांव, श्रीनिवास सुपर शॉपी कोल्हापूर, आर.के. नगर, कोल्हापूर, कोटितीर्थ कोल्हापूर मु.
  14/7/19 पिंपरी, पुणे मु.
  13/7/19 श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
    30/7/19 येवला, वैजापूर, बजाजनगर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, छत्रपती नगर श्रीनिवास शॉपी, शिवाजी नगर औरंगाबाद, संग्रामनगर, जय भवानी नगर, ठाकरे नगर, समर्थ नगर, गारखेडा औंगाबाद मु.
  31/7/19 एन-9 औरंगाबाद, विठ्ठलनगर औ.बाद, गेवराई, पाडळ सिंगी, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, माजलगांव, खंडोबा नगर परळी, प्रियानगर परळी, अंबेजोगाई मु.  
    1/8/19 कळंब, समर्थनगर उस्मानाबाद, राजेबाग उस्मानाबाद, जिजामाता नगर तुळजापूर, हडको तुळजापूर, श्रीनिवास शॉपी तुळजापूर , एस.टी. कॉलनी तूळजापूर, औसा, लातूर मु.
    2/8/19 मंत्री नगर लातूर, केशवनगर लातूर, नांदेड नाका लातूर, चाकुर, गुरुमाऊली नगर अहमदपूर, लोहा, सिडको नांदेड, मगनपूरा नांदेड, श्रीनिवास शॉपी नांदेड, नांदेड मु.
    3/8/19 हिंगोली, पूर्णा, ताडकळस, रामकृष्णनगर परभणी, विकास नगर परभणी, शिवाजीनगर परभणी, मु. 
    4/8/19 सिंचननगर परभणी, सेलु, चिंचोली, परतूर शहर केंद्र, परतूर गांव, वाटुर फाटा, नेर,अयोध्यानगर जालना, नरीमननगर जालना,तुळजाभवानी नगर जालना, बदनापूर, गारखेडा औरंगाबाद मु.  
      5/8/19  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
      10/7/19 येवला, वैजापूर, गंगापूर,  बिडकीन, बजाज नगर, वाळुंज, शिवाजीनगर औ.बाद, बन्सीलाल नगर औ.बाद गारखेडा औ.बाद, मयुर नगर औ.बाद विठ्ठल नगर औ.बाद, एन-9 औ.बाद मु.
      11/7/19 गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, धारुर, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, प्रियानगर परळी, अंबेजोगाई, कळंब, राजेबाग उस्मानाबाद, समर्थनगर उस्मानाबाद,लातूर मु.
      12/7/19 चाकुर, अहमदपूर, लोहा, नांदेड शहरातील केंद्र, वसमत, परभणी शहरातील केंद्र व मु.
      13/7/19 झरी, बोरी,जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड शहरातील केंद्र, फुलंब्री, एन-9, औरंगाबाद मु.
      14/7/19  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
    21/7/19
जेलरोड, नाशिक सिन्नर, मुसळगांव, अकोले, कौतुळ, संगमनेर शहरातील केंद्र, वडगांवपान, आश्वी, चिंचपूर मु. 
    22/7/19 लोणी, पंचकोशी, कोल्हार, देवळाली प्रवरा, राहुरी, ब्राम्हणी, सोनई, अ.नगर शहरातील केंद्र व मु.
    23/7/19 जामखेड, महिजळगांव, पाटोदा, श्रीगोंदा, काष्टी, दौड, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, बेलवंडी, वेळापूर, सुपा, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    24/7/19 तिसगांव, पाथर्डी, शिरुर कासार, शेवगांव, आपेगांव, पैठण, नेवासा, करंजगाव, श्रीरामपूर शहरातील केंद्र व मु.
    25/7/19 रासकर मळा, खंडोबाची वाकडी, ममदापूर, बाभुळेश्वर तिसगांव, निबेवस्ती पिंप्री, निर्मळ, राहता, शिर्डी, कोपरगांव मु..
  26/7/19 कोळपेवाडी, वेळापूर, सोरेगांव, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

नागपूर विभाग दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                            ठिकाण
  5/7/19 खामगांव मु.
6/7/19 कारंजा घाडगे, काटोल, कळमेश्वर, सावनेर मु.
  7/7/19 कोराडी, झिंगाबाई टाकळी, नागपूर, महाल नागपूर, चक्रधर नगर नागपूर, जैयताळा, गोंदिया मु.
  8/7/19 बुटी बोरी साई पार्क, बुटी बोरी म्हाडा कॉलनी, वर्धा म्हाडा कॉलनी, वरोरा, चंद्रपूर तुकूम, चंद्रपूर ऊर्जानगर मु.
9/7/19  वणी, पांढरकवडा, घाटंजी, यवतमाळ मु
10/7/19 दारव्हा, नेर, कारंजालाड, मानोरा, मंगरुळ पिर, वाशिम, गणेशपेठ वाशिम वाळकी रोड मु.
  11/7/19 श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
 

 

अमरावती विभाग दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

 

    दिनांक                                   ठिकाण
19/7/19 भुसावळ मु.
20/7/19   मुक्ताई नगर, अंतुर्ली, शहापूर, मलकापूर, मोताळा, बुलढाणा सरस्वतीनगर, बुलढाणा रामनगर, राऊतवाडी, रायपूर, पिंपळगांव सराई, चिखली, लोणार, मेहकर मु.
21/7/19 डोणगांव, मालेगांव, पातूर, अकोला महान अकोला खडकी, अकोला रामदास पेठ अकोट मु.
22/7/19 तेल्हारा, अंजनगांव सुर्जी, दर्यापूर, कापूस तळणी, परतवाडा, अचलपूर, समर्थनगर अचलपूर भुलभुलय्या, चांदूर बाजार मु. 
23/7/19 अमरावती राजापेठ, अमरावती रहाटगांव, धामणगांव रेल्वे, बोरगांव मंजू अकोला मु.
24/7/19 बाळापूर, शेगांव, खामगांव, नांदुरा, मलकापूर मु.
25/7/19 श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ४ : ७४४७४३६०१ 

खान्देश दौरा 

(आयुर्वेद)

     दिनांक                                ठिकाण
4/7/19 पिंपळगाव बसवंत, लोहनेर, सटाणा, ताहाराबाद, पिंपळनेर, दहिवेल, साक्री, नंदुरबार मु. .
5/7/19 तळोदा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर धुळे, शिवाजीरोड धुळे, गायत्री नगर धुळे, जगदंबा नगर धुळे, मुंदडा नगर अमळनेर, अमळनेर, मु.
6/7/19 पारोळा, धरणगाव, जळगांव, प्रतापनगर, आनंदनगर, रामेश्वर नगर, श्रीनिवास शॉपी जळगांव, ग्रामअभियान जळगांव, आयोध्या नगर जळगाव मु.
7/7/19 यावल, फैजपूर, दत्तात्रय नगर रावेर, देशमुख प्लॉट रावेर, ग्रामअभियान शॉपी रावेर, बर्‍हाणपूर, शाहपूर, यावल मु.
8/7/19 जामनेर, शेंदुर्णी, गोंदेगांव, कडेवडगांव, पाचोरा मु.
9/7/19 भडगांव, कजगांव, चाळीसगांव, कन्नड मु.
10/7/19 देवगांव रंगारी, नांदगांव, मनमाड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण)

     दिनांक                                ठिकाण
20/7/19 नारायणगांव, कळंब, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण, शिक्रापूर, पिंपरी, स्वदेशी शॉपी पुणे, चिंचवड भोसरी मु.
21/7/19 आकुर्डी, हिंजवडी, कोथरुड, थेरगांव, सारसबाग पुणे मु.
22/7/19  मुंढवा, काळेबोराटेनगर हडपसर, सासवड, बारामती, सातारा रोड, वसुंधरा पार्क सातारा, शनिवार पेठ सातारा मु.
23/7/19  श्रीराम मंदिर कराड, मलकापूर, मंगलमूर्ती शॉपी कराड, सैदापूर शॉपी कराड, कराड शॉपी, विटा, तासगांव, विश्रामबाग सांगली मु.
24/7/19 जयसिंगपूर, मधुबन इचलकरंजी, नदीवेस इचलकरंजी, जवाहनगर इचलकरंजी, पेठ वडगांव, कोटीतीर्थ श्रीनिवास सुपर शॉपी, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
25/7/19 पिंपरी, पुणे मु.
26/7/19 श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा क्र. ५ 

संपर्क क्र. : ७४४७४३६००५

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद, मुद्रण व स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                ठिकाण
11/7/19 खर्डी, ईगतपुरी, कल्याण खडकपाडा, कल्याण, गौरीपाडा, कोळशेवाडी, डोंबिवली शहरातील केंद्र, बदलापूर आपटे अंबरनाथ बदलापूर मु.
12/7/19 उल्हासनगर, पनवेल हनुमान मंदिर, पनवेल जरीमरी माता, पनवेल शॉप, चौंढी, अलिबाग, रोहा वरसे रोहा आष्टी मु.   
13/7/19 पाली, तुपगांव कामोठे, खारघर शॉप, नेरुळ, सानपाडा, कळवा, ठाणेशॉप, दिवागांव, एैरोली, भांडूप मु.  
14/7/19 घाटकोपर शहरातील केंद्र, गोवंडी, शिवडी, चेंबुर, सांताक्रुज, नालासोपारा मु.
15/7/19 विरार सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत 

खान्देश दौरा

(मुद्रण व स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                ठिकाण
18/7/19 पिंपळगाव बसवंत, लोहनेर, सटाणा, ताहाराबाद, पिंपळनेर, दहिवेल, साक्री, नंदुरबार मु.
19/7/19 तळोदा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर धुळे, शिवाजीरोड धुळे, गायत्री नगर धुळे, जगदंबा धुळे, मुंदडा नगर अमळनेर, अमळनेर, मु.   
20/7/19 पारोळा, धरणगाव, जळगांव, प्रतापनगर, आनंदनगर, रामेश्वर नगर, श्रीनिवास शॉपी जळगांव, ग्रामअभियान जळगांव, आयोध्या नगर जळगांव मु.
21/7/19 यावल, फैजपूर, दत्तात्रय नगर रावेर, देशमुख प्लॅॉट रावेर, ग्रामअभियान शॉपी रावेर, बर्‍हाणपूर, शाहपूर, यावल मु. 
22/7/19 जामनेर, शेंदुर्णी, गोंदेगांव, कडेवडगांव, पाचोरा मु. 23/7/19   भडगांव, कजगांव, चाळीसगांव, कन्नड मु. 
24/7/19 देवगांव रंगारी, नांदगांव, मनमाड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत